Právní informace

PŘED POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY.

Co se v těchto podmínkách nachází?

Tyto podmínky sdělují pravidla používání naší webové stránky https://www.aeg-powertools.eu/cs-cz (naše „stránka“).

Pro více informací o každé oblasti klepněte na následující odkazy:

Kdo jsme a jak nás kontaktovat

https://www.aeg-powertools.eu/cs-cz je stránka provozovaná společností Techtronic Industries Czech s.r.o („My“). Jsme společnost s ručením omezeným registrovaná v České republice pod identifikačním číslem subjektu 27178005 a máme sídlo na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha. Naše číslo plátce DPH je CZ27178005.

Chcete-li nás kontaktovat, zašlete nám e-mail na kancelar@tti-emea.com nebo zavolejte na naši zákaznickou linku +420 228 884 699.

Použitím naší stránky souhlasíte s těmito podmínkami

Použitím naší stránky stvrzujete, že tyto podmínky používání přijímáte a souhlasíte, že je budete dodržovat.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte naši stránku používat.

Doporučujeme vám si kopii těchto podmínek vytisknout pro budoucí použití.

Existují další podmínky, které se vás mohou týkat

Tyto podmínky používání odkazují na následující dodatečné podmínky, které se rovněž vztahují k používání našich stránek:

Tyto podmínky můžeme měnit

Čas od času tyto podmínky upravujeme. Pokaždé, když chcete naši stránku použít, si, prosím, tyto podmínky přečtěte, abyste se ujistili, že aktuálně platné podmínky chápete.

Naši stránku můžeme měnit

Čas od času můžeme naši stránku aktualizovat a měnit, abychom zohlednili změny našich produktů, potřeby našich uživatelů a naše obchodní priority.

Naši stránku můžeme pozastavit nebo zrušit

Naše stránka je k dispozici zdarma.

Nezaručujeme, že naše stránka nebo veškerý její obsah bude vždy k dispozici nebo bude nepřetržitý. Z obchodních a provozních důvodů můžeme pozastavit, zrušit nebo omezit dostupnost celé stránky nebo její části. O jakémkoli pozastavení nebo zrušení se vás budeme snažit přiměřeně informovat.

Také odpovídáte za to, aby všechny osoby, které vstupují na naši stránku prostřednictvím vašeho internetového připojení, byly o těchto podmínkách používání a dalších platných podmínkách informovány a aby je dodržovaly.

Tuto smlouvu můžeme přenést na jiný subjekt

Podle těchto podmínek můžeme svá práva a povinnosti přenést na jinou organizaci. Pokud k tomu dojde, vždy vám to písemně sdělíme a zajistíme, aby přenos neovlivnil vaše práva vyplývající ze smlouvy.

NAŠE STRÁNKA JE POUZE PRO UŽIVATELE V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU

Naše stránka je určena lidem bydlícím v České republice a na Slovensku. Netvrdíme, že obsah prezentovaný na stránce nebo jejím prostřednictvím je vhodný k použití v jiných zemích.

ÚDAJE SVÉHO ÚČTU MUSÍTE UCHOVÁVAT V BEZPEČÍ

Pokud si jako součást našich bezpečnostních postupů zvolíte, nebo obdržíte identifikační kód uživatele, heslo nebo jakýkoli jiný údaj, musíte s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými. Nesmíte je sdělit žádné třetí osobě.

Pokud podle našeho oprávněného názoru nedodržíte kterékoli ustanovení těchto podmínek používání, máme právo deaktivovat kterýkoli identifikační kód uživatele nebo heslo, jež jste si sami zvolili nebo vám bylo přiděleno námi.

Pokud víte nebo máte podezření, že někdo jiný než vy zná váš identifikační kód uživatele nebo heslo, musíte nás o tom neprodleně informovat na mail kancelar@tti-emea.com nebo na telefonní číslo +420 228 884 699.

JAK MŮŽETE POUŽÍVAT MATERIÁL Z NAŠÍ STRÁNKY

Jsme vlastníkem nebo držitelem licence všech práv duševního vlastnictví na naší stránce a v materiálech na nich zveřejněných. Tato díla jsou chráněna autorskými zákony a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Pro své osobní použití si můžete vytisknout jednu kopii a stáhnout citace z jakýchkoli stránek naší stránky a na obsah zveřejněný na našich stránkách můžete upozornit další ve vaší organizaci.

Papírové ani digitální kopie materiálů, které jste vytiskli nebo stáhli, nesmíte nijak upravovat a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo zvukové sekvence ani žádnou grafiku odděleně od doprovodného textu.

Musí být vždy uznán náš status (a status všech identifikovaných přispěvatelů) jako autorů obsahu na naší stránce.

Nesmíte použít žádnou část obsahu na naší stránce pro komerční účely, aniž byste k tomu získali licenci od nás nebo našich poskytovatelů licencí.

Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část naší stránky v rozporu s těmito podmínkami používání, vaše právo na používání naší stránky okamžitě zaniká a vy musíte podle našeho uvážení vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů, které jste vytvořili.

NESPOLÉHEJTE SE NA INFORMACE Z NAŠÍ STRÁNKY

Obsah naší stránky slouží pouze k obecnému informování. Jeho cílem není poskytovat rady, na které byste se měli spolehnout. Před provedením jakéhokoliv kroku nebo před neprovedením jakékoli kroku na základě obsahu naší stránky si musíte obstarat odbornou nebo specializovanou radu.

I když vyvíjíme přiměřené úsilí o aktualizaci informací poskytovaných naší stránkou, neposkytujeme žádná prohlášení, záruky ani garance, ať už výslovné nebo předpokládané, že tyto informace jsou přesné, úplné nebo aktuální.

NEZODPOVÍDÁME ZA WEBOVÉ STRÁNKY, NA KTERÉ ODKAZUJEME

Pokud naše stránka obsahuje odkazy na jiné stránky a zdroje poskytnuté třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Tyto odkazy by neměly být vykládány jako náš souhlas s těmito odkazovanými webovými stránkami nebo informacemi, které z nich můžete získat.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů.

NAŠE ODPOVĚDNOST ZA VÁMI UTRPĚNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY

Ať už jste spotřebitel nebo obchodní uživatel:

 • Nevylučujeme ani nijak neomezujeme naši odpovědnost vůči vám, kdekoliv by to bylo nezákonné. To zahrnuje odpovědnost za smrt nebo zranění osob způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, představitelů nebo subdodavatelů a za podvod nebo podvodné zkreslení.
 • Různá omezení a vyloučení odpovědnosti se vztahují na odpovědnost vyplývající z dodání jakýchkoli produktů vám.

Jste-li obchodní uživatel:

 • Vylučujeme veškeré podmínky, záruky, prohlášení nebo jiné podmínky vztahující se na naši stránku nebo jakýkoliv její obsah.
 • Nezodpovídáme za žádnou vaši ztrátu nebo škodu, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti, apod., byť předvídatelnou, ke které došlo kvůli nebo v souvislosti s:
  • použitím nebo neschopností použít naši stránku; nebo
  • použitím nebo spolehnutím se na jakýkoli obsah zobrazený na naší stránce.
 • Zejména nezodpovídáme za:
  • ušlý zisk, obchodní ztráty, ztráty prodeje nebo příjmů;
  • přerušení podnikání;
  • ztrátu předpokládaných úspor;
  • ztrátu obchodní příležitosti, dobrého jména nebo dobré pověsti; nebo
  • jakoukoliv nepřímou nebo následnou ztrátu či škodu.

Jste-li spotřebitel:

 • Vezměte, prosím, na vědomí, že naši stránku poskytujeme pouze pro domácí a soukromé použití. Souhlasíte, že naši stránku nepoužijete ke komerčnímu nebo obchodnímu účelu a že nezodpovídáme za vaši ztrátu zisku, obchodní ztrátu, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti.
 • Pokud vadný digitální obsah, který jsme poskytli, poškodí zařízení nebo digitální obsah, který patří vám, a pokud k tomu došlou naší vinou, nedbalostí a neschopností, poškození buď opravíme nebo vám vyplatíme náhradu. [Neponeseme však odpovědnost za škody, kterým jste mohli předejít následováním našeho pokynu použít poskytnutou bezplatnou aktualizaci, nebo za škody způsobené nedodržením pokynů k instalaci nebo nesplněním minimálních systémových požadavků, které jsme vám doporučili.]

JAK SMÍME POUŽÍVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budeme používat pouze tak, jak je uvedeno na našich webových stránkách https://www.aeg-powertools.eu/cs-cz/footer-pages/privacy-statement .

NEZODPOVÍDÁME ZA VIRY A VY JE NESMÍTE ZAVLÉCI

Nezaručujeme, že naše stránka bude bezpečná nebo bez vad a virů.

Za konfiguraci svých informačních technologií, počítačových programů a platformy pro přístup na naši stránku odpovídáte vy. Měli byste používat vlastní software na ochranu před viry.

Nesmíte zneužívat naši stránku vědomým zaváděním virů, trojanů, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který ubližuje nebo je technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k naší stránce, serveru, na kterém je naše stránka uložena nebo jakémukoli serveru, počítači nebo databázi, které jsou k naší stránce připojeny. Nesmíte útočit na naše stránky prostřednictvím odepření služby nebo distribuovaného odepření služby. Porušením tohoto ustanovení byste spáchali trestný čin podle zákona o zneužití počítače z roku 1990 (Computer Misuse Act). Jakékoli porušení zákona oznámíme odpovídajícím represivním orgánům a budeme s nimi spolupracovat tím, že jim oznámíme vaši totožnost. V případě takového provinění okamžitě zaniká vaše právo na používání naší stránky.

PRAVIDLA PRO ODKAZOVÁNÍ NA NAŠI STRÁNKU

Můžete odkazovat na naši domovskou stránku za předpokladu, že tak učiníte čestným a zákonným způsobem, který nebude poškozovat naše dobré jméno nebo je nebude zneužívat.

Umístěním odkazu nesmíte žádným způsobem naznačovat jakoukoli formu spojení, schválení nebo podpory z naší strany, jež neexistuje.

Nesmíte vytvořit odkaz na naši stránku na žádné webové stránce, která není ve vašem vlastnictví.

Naše stránka nesmí být součástí jiné stránky, ani nesmíte vytvořit odkaz na jinou část naší stránky s výjimkou domovské stránky.

Vyhrazujeme si právo bez upozornění odebrat povolení k odkazování.

Pokud si přejete odkazovat na naši stránku nebo využívat obsah naší stránky jinak, než jak je uvedeno výše, obraťte se na nás, prosím, na kancelar@tti-emea.com.

PRÁVO KTERÉ ZEMĚ JE ROZHODNÉ V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV SPORŮ?

Jste-li spotřebitelem, vezměte prosím na vědomí, že tyto podmínky používání, jejich předmět a tvorba se řídí anglickým právem. Vy i my společně souhlasíme, že výlučnou soudní příslušnost budou mít soudy Anglie a Walesu, pokud ovšem máte bydliště v Severním Irsku, pak můžete iniciovat soudní jednání také v Severním Irsku, a pokud máte bydliště ve Skotsku, můžete iniciovat soudní jednání také ve Skotsku.

Jste-li firmou, pak se tyto podmínky používání, jejich předmět a vznik (a jakékoli mimosmluvní spory nebo nároky) řídí anglickým právem. Obě strany souhlasí s výlučnou soudní příslušností soudů Anglie a Walesu.

NAŠE OCHRANNÉ ZNÁMKY JSOU REGISTROVANÉ

AEG je registrovaná ochranná známka používaná pod licencí AB Electrolux. Nejste oprávněni používat značku bez našeho souhlasu, pokud není součástí materiálu, který používáte, jak je povoleno v části Jak můžete používat materiál z naší stránky.