TEISINĖ INFORMACIJA

Sveiki apsilankę mūsų svetainėje. AEG POWERTOOLS savo paslaugas jums teikia pagal šias nuostatas, sąlygas ir pranešimus. Kai naudositės bet kuria mūsų svetainės paslauga, taip pat jums galios tokiai paslaugai taikomos taisyklės, politika ir sąlygos.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 

Svetainėje esantys gaminių pavadinimai, modeliai, logotipai, pavadinimai, tekstas, vaizdai, garso ir vaizdo medžiaga yra AEG POWERTOOLS prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekių pavadinimai, autoriaus teisės ir kita nuosavybė (toliau – intelektinė nuosavybė). Visi kiti neregistruotieji ir registruotieji prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Joks dalykas šioje svetainėje neturėtų būti aiškinamas kaip bet kokiu būdu suteikiantis teisę naudotis bet kokia svetainėje pateikta AEG POWERTOOLS intelektine nuosavybe be raštiško AEG POWERTOOLS leidimo.

SVETAINĖS NAUDOJIMAS

Be raštiško AEG POWERTOOLS leidimo, draudžiama dauginti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar kitaip komerciniais tikslais naudoti šią svetainę arba bet kurią jos dalį. AEG POWERTOOLS ir jos dukterinės bendrovės pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti teikti paslaugas, panaikinti paskyras ir (arba) nutraukti užsakymus, jeigu AEG POWERTOOLS turėtų pagrindo manyti, kad kliento elgesys pažeidžia taikomus įstatymus arba kenkia AEG POWERTOOLS ir jos dukterinių bendrovių interesams.

JOKIŲ GARANTIJŲ; ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS – ŠI SVETAINĖ YRA TOKIA, KOKIA YRA. „AEG POWERTOOLS“ NETEIKIA JOKIŲ IŠSAKYTŲ AR NUMANOMŲ PAREIŠKIMŲ DĖL SVETAINĖS OPERACIJŲ ARBA ŠIOJE SVETAINĖJE ESANČIOS INFORMACIJOS, TURINIO, MEDŽIAGŲ ARBA GAMINIŲ.

AEG POWERTOOLS neprisiima jokios atsakomybės ir neturi būti laikoma atsakinga už bet kokį jūsų kompiuterio, įrangos, programinės įrangos, duomenų ar kito turto sugadinimą ar galinčius užkrėsti virusus jums prisijungus, naudojantis arba naršant po šią svetainę arba iš šios svetainės ar bet kurių susietų svetainių jums atsisiuntus bet kokią medžiagą, duomenis, tekstą, paveikslus, vaizdo ar garso medžiagą.
KIEK TIK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, „AEG POWERTOOLS“ IŠSIŽADA VISŲ AIŠKIŲ IR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PREKYBAI IR TAM TIKRAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISĖS IR TEISIŲ NEPAŽEIDIMO. „AEG POWERTOOLS“ JOKIAIS BŪDAIS NEBUS ATSAKINGA UŽ BET KOKIO POBŪDŽIO ŽALĄ DĖL ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMO, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ IR PASEKMINĘ ŽALĄ, ARBA BET KOKIUS NUOSTOLIUS DĖL NEGALĖJIMO NAUDOTIS, DUOMENŲ AR PELNO PRARADIMO, ATSIRADUSIO DĖL CIVILINĖS TEISĖS AR SUTARTIES PAŽEIDIMO.

NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINES IR NESUSIJĘ GAMINIAI

AEG POWERTOOLS nekontroliuoja susietų svetainių ir neprisiima atsakomybės už bet kokios susietos svetainės turinį arba bet kokią nuorodą susietoje svetainėje, arba bet kokius tokių svetainių pakeitimus ar atnaujinimus. Šias nuorodas AEG POWERTOOLS jums teikia tik dėl patogumo, o bet kokios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad AEG POWERTOOLS patvirtina tokią svetainę. AEG POWERTOOLS arba jos dukterinėms bendrovėms nepriklausančių gaminių, leidinių ar svetainių aprašymai ar nuorodos į juos nereiškia tokio gaminio, leidinio ar susietos svetainės patvirtinimo. AEG POWERTOOLS nepatikrino visos su svetaine susietos medžiagos ir nėra atsakinga už bet kokios tokios medžiagos turinį. Naudodamiesi nuorodomis į bet kurias kitas svetaines, prisiimate visą riziką.

KOMUNIKACIJA SU ŠIA SVETAINE

Draudžiama skelbti arba siųsti bet kokią neteisėtą, grasinančio pobūdžio, šmeižikišką, įžeidžiančią, nepadorią, skandalingą, kurstančią nesantaiką, pornografinę, šventvagišką medžiagą arba bet kokią medžiagą, kuri būtų laikoma nusikalstama arba skatintų nusikalstamą elgesį, sukeltų civilinę atsakomybę arba kitaip pažeistų bet kokį įstatymą. AEG POWERTOOLS visapusiškai bendradarbiaus su bet kokiomis teisėsaugos institucijomis ar paklus teismo nurodymui, reikalaujančiam arba nurodančiam AEG POWERTOOLS atskleisti tokią informaciją ar medžiagą skelbiančio asmens tapatybę arba padėti nustatyti tokio asmens tapatybę ir buvimo vietą.

Nors AEG POWERTOOLS gali stebėti arba peržiūrėti bet kokias diskusijas, pokalbius, skelbimus, transliacijas, diskusijų forumus ir kitas panašias svetainėje esančias bendravimo priemones, AEG POWERTOOLS niekaip neįsipareigoja to daryti ir neprisiima jokios atsakomybės dėl jų turinio, taip pat neprisiima jokios atsakomybės už jų klaidas, įžeidimus, praleidimus, melą, nešvankybes, pornografiją, šventvagiškumą, pavojingumą arba netikslumą. AEG POWERTOOLS neprisiima jokios atsakomybės už jūsų arba bet kokios nesusijusios trečiosios šalies veiksmus ar komunikacijas šioje svetainėje ar už jos ribų.

AUTORIAUS TEISĖS © 2012
„Techtronic Industries GmbH“
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 12-0 
aewinfo@tti-emea.com 
www.aeg-powertools.eu 

Vykdomieji direktoriai
Alexandre Duarte
Philippe Buisson
Dyann Kostello
Alexander Krug

Registrations
Court of record: AG Stuttgart HRB 261602 
VAT ID No: DE 811155721