Legale informatie

Welkom bij onze website. AEG POWERTOOLS biedt u haar diensten op grond van de volgende kennisgevingen, voorwaarden en bepalingen aan. Voorts bent u, als u gebruik van de diensten op onze website maakt, gebonden aan de regels, de richtlijnen, het beleid, de voorwaarden en de bepalingen die op dergelijke diensten van toepassing zijn.

INTELLECTUEEL EIGENDOM 

De inhoud van deze website, daaronder begrepen maar niet beperkt tot logo's, handelsmerken, handelsnamen, tekst, afbeeldingen, grafisch werk, geluid, animaties en videobestanden en hun ordening op de website zijn het eigendom van AEG POWERTOOLS, of één of meer leden van de Groep of derden en onderworpen aan de wet op de bescherming van intellectueel eigendom. Niets van de inhoud van de website mag worden gereproduceerd, gekopieerd, overgedragen, gepubliceerd, verdeeld, gewijzigd, doorgestuurd of op andere websites of in andere documenten worden geplaatst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AEG POWERTOOLS.

GEBRUIK VAN DE SITE

Deze site of een deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, wederverkocht of anderszins voor commerciële doelstellingen, die niet uitdrukkelijke schriftelijk door AEG POWERTOOLS zijn toegestaan, worden gebruikt. AEG POWERTOOLS en haar dochtermaatschappijen behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken een dienst te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren in geval, maar niet uitsluitend, AEG POWERTOOLS van mening is dat gedrag van de klant in strijd met de wet is dan wel schade berokkent aan de belangen van AEG POWERTOOLS en haar dochtermaatschappijen.

GÉÉN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. DEZE SITE WORDT OP EEN "ALS IS"-BASIS BESCHIKBAAR GESTELD. AEG POWERTOOLS DOET GEEN VERKLARINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET, OMTRENT DE WERKING VAN DE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE SITE OPGENOMEN.

AEG POWERTOOLS aanvaardt eveneens géén enkele verantwoordelijkheid, en zal niet aansprakelijk zijn, voor schade aan of virussen die uw computerapparatuur, programmatuur, gegevens of ander eigendom infecteren ten gevolge van uw toegang tot, gebruik van of browsen op de site of het door u downloaden van materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de site of gelinkte sites.  

AEG POWERTOOLS GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, TIJDIGHEID, WETTELIJKHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIGE SPECIFIEKE TOEPASSING VAN DE GEGEVEN INFORMATIE. IN GEEN GEVAL WORDT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ENIGE PARTIJ AANVAARD VOOR SCHADES, HETZIJ DIRECT, HETZIJ INDIRECT, BIJZONDERE SCHADES, GEVOLGSCHADES, STRAFRECHTELIJKE GEVOLGEN OF ANDERE SCHADES DOOR HET GEBRUIK OF DE ONBESCHIKBAARHEID VAN DEZE WEBSITE OF ZIJN INHOUD, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE SCHADES DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE DATA IN UW INFORMATIESYSTEEM OF ANDERSZINS. HET IS AAN U ALLE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN TE TREFFEN EN ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLES WAT U VOOR GEBRUIK SELECTEERT, VRIJ IS VAN VIRUSSEN EN WORMEN OF ANDERE ITEMS DIE DESTRUCTIEF VAN AARD ZIJN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER ENIGE ANDERE WEBSITE VAN EEN DERDE WAARTOE U VIA DEZE WEBSITE TOEGANG KRIJGT.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN EN NIETGERELATEERDE PRODUCTEN

De gelinkte sites vallen niet onder zeggenschap van AEG POWERTOOLS en AEG POWERTOOLS is niet verantwoordelijk voor de content van een gelinkte site of een link opgenomen op een gelinkte site dan wel voor wijzigingen of bijwerkingen van dergelijke sites. AEG POWERTOOLS biedt deze links uitsluitend voor uw gemak aan en de opname van een link betekent geenszins dat AEG POWERTOOLS de site onderschrijft Omschrijvingen van, of verwijzingen naar, producten, publicaties of sites die niet eigendom van AEG POWERTOOLS of haar gelieerde partijen zijn impliceren niet dat het product, de publicatie of de gelinkte site wordt onderschreven. AEG POWERTOOLS heeft niet al het materiaal gelinkt naar de site beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de content van dergelijk materiaal. U linkt op eigen risico door naar andere sites.

COMMUNICATIE MET DEZE SITE

Het is ten strengste verboden om onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, aanstootgevend, haatzaaiend, pornografisch of blasfemisch materiaal of materiaal dat gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit wordt beschouwd, tot wettelijke aansprakelijkheid leidt dan wel anderszins de wet schendt te posten of te verzenden. AEG POWERTOOLS biedt volledige medewerking aan wetshandhavingsinstanties of bevelen van rechtbanken op grond waarvan AEG POWERTOOLS wordt verzocht of bevolen om de identiteit openbaar te maken dan wel te helpen bij het identificeren of lokaliseren van iemand die dergelijke informatie of dergelijk materiaal post.   

Ondanks dat AEG POWERTOOLS van tijd tot tijd discussies, chats, posts, verzendingen, bulletinborden en dergelijke op de site kan monitoren of beoordelen, is AEG POWERTOOLS geenszins verplicht dit te doen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortkomend uit de content van op dergelijke locaties dan wel voor een fout, bedreiging, laster, smaad, nalaten, valsheid, obsceniteit, pornografie, blasfemie, gevaar of onnauwkeurigheid vervat in de informatie op dergelijke locaties op de site. AEG POWERTOOLS aanvaardt géén enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor handelingen of communicaties van u of een niet gerelateerde derde op of buiten deze site.

COPYRIGHT© 2012 
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Duitsland
Tel.: +49 7195 12-0 
aewinfo@tti-emea.com 
www.aeg-powertools.eu 

Algemeen directeuren
Alexandre Duarte
Philippe Buisson
Dyann Kostello
Alexander Krug

Registraties
Griffie: AG Stuttgart HRB 261602 
BTW-identificatienummer: DE 811155721