Legale informatie

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT

Wat staat er in deze voorwaarden?

Deze voorwaarden geven u de regels voor het gebruik van onze website [https://www.aeg-powertools.eu/nl-nl] (onze "site").

Klik op de onderstaande links om meteen meer informatie over elk gebied te zien:

Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

[https://www.aeg-powertools.eu/nl-nl] is een site die wordt geëxploiteerd door [Techtronic Industries Central Europe GmbH: Branch Netherlands] ("We"). Wij zijn een naamloze vennootschap geregistreerd in [Duitsland onder bedrijfsnummer NL8554490140B01] en ons hoofdkantoor is gevestigd op [Itterpark 2, 40724 Hilden, Duitsland]. Ons BTW-nummer is [NL8554490140B01].

Om contact met ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar [info.benelux@tti-emea.com].

Door gebruik te maken van onze site accepteert u deze voorwaarden

Door gebruik te maken van onze site bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u akkoord gaat om ze op te volgen.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

Wij raden u aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstige naslag.

Er zijn andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar onderstaande aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

 • Ons privacybeleid [https://www.aeg-powertools.eu/nl-nl/footer-pages/privacy-statement] Zie verder onder Hoe wij uw persoonlijke informatie mogen gebruiken
 • Ons Cookiebeleid [https://www.aeg-powertools.eu/nl-nl/footer-pages/privacy-statement], dat informatie over de cookies op onze site bevat.

We kunnen wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden

We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Elke keer dat u onze site wilt gebruiken, dient u deze voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn, begrijpt.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen op onze site

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om veranderingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke professionals te weerspiegelen.

We kunnen onze site opschorten of verwijderen

Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.

Wij garanderen niet dat onze site, of enige inhoud daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of niet kan worden ononderbroken. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze site of een deel ervan om zakelijke en operationele redenen opschorten, verwijderen of beperken. Wij zullen proberen u op redelijke wijze op de hoogte te stellen als de site wordt opgeschort of verwijderd.

U bent er ook voor verantwoordelijk dat alle personen die zich via uw internetverbinding toegang verschaffen tot onze site op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij zich eraan houden.

Wij kunnen deze overeenkomst aan iemand anders overdragen

Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen u altijd schriftelijk informeren als dit gebeurt en ervoor zorgen dat de overdracht niet van invloed is op uw rechten onder het contract.

ONZE SITE IS ALLEEN VOOR GEBRUIKERS IN [NEDERLAND]

Onze site is gericht op mensen die in [Nederland] wonen. Wij garanderen niet dat de inhoud die op of via onze site beschikbaar is, geschikt is voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties.

U MOET UW ACCOUNTGEGEVENS VEILIG BEWAREN

Als u kiest voor een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedures of als u die ontvangt, dient u deze informatie als vertrouwelijk te behandelen. U mag deze informatie niet doorgeven aan derden.

Wij hebben het recht om op elk moment een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord te deactiveren, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is toegekend, indien u naar onze redelijke mening niet heeft voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen via [info.benelux@tti-emea.com].

HOE U MATERIAAL OP ONZE SITE MAG GEBRUIKEN

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en van het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden over de hele wereld beschermd door de auteursrechtwetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U kunt voor persoonlijk gebruik één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van een of meer pagina's van onze site en u kunt de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op de inhoud die op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische elementen los van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde contribuanten) als de auteurs van de inhoud van onze site moet altijd worden bevestigd.

U mag geen enkel deel van de inhoud van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal die u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen.

VERTROUW NIET OP INFORMATIE OP ONZE SITE

De inhoud van onze site is alleen bedoeld voor algemene informatie. Deze is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u enige actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze site.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud van onze site accuraat, volledig of actueel is.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WEBSITES WAARNAAR WIJ LINKEN

Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites of informatie die u van hen kunt verkrijgen.

Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR U GELEDEN VERLIES OF SCHADE

Of u een consument bent of een zakelijke gebruiker:

 • Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken.
 • Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van de levering van producten aan u.

Als u een zakelijke gebruiker bent:

 • Wij sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere omstandigheden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of de inhoud ervan.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, zelfs als dit te voorzien is en voortvloeit uit of in verband staat met:
  • het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, onze site; of
  • het gebruik van of vertrouwen op de inhoud van onze site.
 • In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor:
  • verlies van winst, verkoop, handel of inkomsten;
  • bedrijfsonderbreking;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • elke indirecte schade of gevolgschade.

Als u een consument bent:

 • Houd er rekening mee dat we onze site alleen voor huishoudelijk en privégebruik ter beschikking stellen. U gaat ermee akkoord onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk voor enige derving van winst, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.
 • Indien defecte digitale inhoud die wij hebben geleverd, een apparaat of digitale inhoud die aan u toebehoort beschadigt en dit wordt veroorzaakt door ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid toe te passen, zullen wij de schade herstellen of u een vergoeding betalen. [Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen om een gratis aangeboden update te gebruiken of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct hebt opgevolgd of de door ons geadviseerde minimale systeemvereisten niet hebt ingevoerd.

HOE WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals beschreven in ons [https://www.aeg-powertools.eu/nl-nl/footer-pages/privacy-statement].

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN EN U MAG DEZE NIET INTRODUCEREN.

Wij garanderen niet dat onze site veilig is of vrij van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen anti-virussoftware te gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen ongeoorloofd toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of-service-aanval. Het schenden van deze bepaling is een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

REGELS OVER HET LINKEN NAAR ONZE SITE

U kunt een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en legale manier en dat u onze reputatie niet schaadt en er geen misbruik van maakt.

U kunt geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert waar die niet bestaat.

U kunt geen link naar onze site plaatsen op een website die geen eigendom van u is.

Onze site mag niet worden geframed op een andere site, en u mag ook geen een link plaatsen naar een ander deel van onze site dan de startpagina.

Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het plaatsen van een link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Als u een link wilt plaatsen naar of gebruik wilt maken van andere inhoud op onze site dan hierboven beschreven, neem dan contact op met [info.benelux@tti-emea.com].

WELKE WETTEN VAN WELK LAND ZIJN VAN TOEPASSING OP EVENTUELE GESCHILLEN?

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de opstelling ervan, worden beheerst door het Engelse recht. U en wij komen overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn, met uitzondering van het geval u een inwoner van Noord-Ierland bent, dan kunt u ook een procedure in Noord-Ierland aanspannen, en u een inwoner van Schotland bent, dan kunt u ook een procedure in Schotland aanspannen.

Als u een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) beheerst door het Engelse recht. We gaan beide akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

ONZE MERKEN ZIJN GEREGISTREERD

AEG is een geregistreerd handelsmerk dat wordt gebruikt onder licentie van AB Electrolux (publ); U mag ze niet gebruiken zonder onze toestemming, tenzij ze deel uitmaken van materiaal dat u gebruikt zoals toegestaan onder Hoe u materiaal op onze site mag gebruiken.