JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē! AEG POWERTOOLS sniedz jums savus pakalpojumus, balstoties uz tālāk tekstā norādītajiem paziņojumiem, noteikumiem un nosacījumiem. Papildus tam mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumu izmantošanas laikā jums ir jāievēro konkrētajam pakalpojumam piemērojamie likumi, vadlīnijas, politikas, noteikumi un nosacījumi.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS 

Šajā tīmekļa vietnē izmantotie produktu nosaukumi, dizaini, logotipi, nosaukumi, teksti, attēli, audiofaili un videofaili ir AEG POWERTOOLS prečzīmes, pakalpojuma zīmes, tirdzniecības nosaukumi, īpašumtiesības vai cita veida īpašums (intelektuālais īpašums), ja vien nav norādīts citādi. Pārējās nereģistrētās un reģistrētās prečzīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Nekāda veida tīmekļa vietnes saturs nedrīkst tikt uztverts kā tīmekļa vietnē iekļautā AEG POWERTOOLS intelektuālā īpašuma izmantošanas licences vai atļaujas netieša, izslēdzoša vai citāda veida piešķiršana bez AEG POWERTOOLS rakstiskas atļaujas.

TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANA

Šīs tīmekļa vietnes saturu vai tā daļu nedrīkst reproducēt, pavairot, kopēt, pārdot, tālākpārdot vai kā citādi izmantot komerciāliem mērķiem, kam AEG POWERTOOLS nav devis īpašu rakstveida atļauju. AEG POWERTOOLS un tā meitasuzņēmumi patur tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt nodrošināt pakalpojumu, slēgt kontus un/vai atcelt pasūtījumus, tostarp bez ierobežojumiem gadījumos, kad AEG POWERTOOLS uzskata, ka klienta rīcība pārkāpj piemērojamos likumus vai AEG POWERTOOLS un tā meitasuzņēmumu intereses.

NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS. SPĒKĀ IR ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI. ŠĪ TĪMEKĻA VIETNE TIEK NODROŠINĀTA TĀDA, KĀDA TĀ IR. AEG POWERTOOLS NESNIEDZ NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NE TIEŠAS, NE NETIEŠAS, ATTIECĪBĀ UZ TĪMEKĻA VIETNES DARBĪBU VAI ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ IEKĻAUTO INFORMĀCIJU, SATURU, MATERIĀLIEM VAI PRODUKTIEM.

Tāpat AEG POWERTOOLS neuzņemas atbildību un nav atbildīgs par jūsu datoraprīkojuma, programmatūras, datu vai cita īpašuma bojājumiem vai to inficēšanu ar vīrusiem, jums piekļūstot, lietojot vai pārlūkojot tīmekļa vietni vai lejupielādējot no tīmekļa vietnes vai jebkurām saistītām tīmekļa vietnēm jebkāda veida materiālus, datus, tekstu, attēlus, videofailus vai audiofailus.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA, AEG POWERTOOLS NESNIEDZ NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NE TIEŠAS, NE NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, NETIEŠAS GARANTIJAS VAI GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI LIETOŠANAI NOTEIKTAM MĒRĶIM, ĪPAŠUMA TIESĪBU GARANTIJAS UN INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU IEVĒROŠANAS GARANTIJAS. AEG POWERTOOLS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, TOSTARP, BET NE TIKAI, TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM UN IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, KOMPENSĀCIJĀM VAI JEBKĀDA VEIDA BOJĀJUMIEM, KURI RADUŠIES EKSPLUATĀCIJAS IESPĒJU, DATU VAI IENĀKUMU ZAUDĒŠANAS REZULTĀTĀ, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI ATBILDĪBA IZRIET NO CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS VAI LĪGUMA.

SAITES UZ TREŠO PUŠU TĪMEKĻA VIETNĒM UN NESAISTĪTIEM PRODUKTIEM

AEG POWERTOOLS nekontrolē tīmekļa vietnes, kuru saites ir iekļautas AEG tīmekļa vietnē, un AEG POWERTOOLS neuzņemas atbildību par to tīmekļa vietņu saturu, kuru saites ir iekļautas AEG tīmekļa vietnē, vai jebkuru saiti, kas ir iekļauta šajās saistītajās tīmekļa vietnēs, kā arī par jebkāda veida šo tīmekļa vietņu izmaiņām vai atjauninājumiem. AEG POWERTOOLS sniedz jums šīs saites vienīgi ērtības labad, un jebkāda veida saites iekļaušana nenozīmē, ka AEG POWERTOOLS apstiprina konkrētās tīmekļa vietnes drošumu. AEG POWERTOOLS vai tā meitasuzņēmumiem nepiederošu produktu, publikāciju vai tīmekļa vietņu apraksti vai atsauces uz tiem nenozīmē šī produkta, publikācijas vai tīmekļa vietnes atbalstīšanu. AEG POWERTOOLS nav pārskatījis visu ar tīmekļa vietni saistīto materiālu un neuzņemas atbildību par šāda materiāla saturu. Atbildību par citu tīmekļa vietņu apmeklēšanu uzņematies jūs.

KOMUNIKĀCIJA TĪMEKĻA VIETNĒ

Jums ir aizliegts publicēt vai sūtīt jebkāda veida nelikumīgu, draudīgu, melīgu, apmelojošu, piedauzīgu, apkaunojošu, musinošu, pornogrāfisku vai zaimojošu materiālu vai jebkāda veida materiālu, kas atbalsta vai mudina uz rīcību, kuru var uzskatīt par kriminālpārkāpumu, kura ierosina civiltiesisko atbildību vai kura jebkādā citā veidā pārkāpj likumdošanu. AEG POWERTOOLS pilnībā sadarbosies ar jebkuru tiesībaizsardzības iestādi vai izpildīs jebkuru tiesas izpildrakstu, kas pieprasa vai norāda AEG POWERTOOLS atklāt šādu informāciju vai materiālu publicējušas personas identitāti vai palīdzēt identificēt vai atrast šādu personu.

Lai gan AEG POWERTOOLS laiku pa laikam var uzraudzīt vai pārskatīt tīmekļa vietnes diskusiju dēļu saturu, tērzētavas, publikācijas, sūtījumus, ziņojumu dēļu saturu un līdzīgu saturu, AEG POWERTOOLS nav pienākuma tā rīkoties un uzņēmums neuzņemas nekāda veida atbildību par šādu saziņas formu saturu, kā arī par kļūdām, nepatiesu informāciju, apmelojumiem, apvainojumiem, izlaidumiem, meliem, piedauzīgu materiālu, pornogrāfisku materiālu, zaimojošu materiālu, bīstamu materiālu vai neprecizitātēm, ko satur informācija šādās tīmekļa vietnes informācijas apmaiņas sadaļās. AEG POWERTOOLS neuzņemas nekāda veida atbildību par jūsu vai citu nesaistītu trešo pušu darbībām vai komunikācijām šajā tīmekļa vietnē vai ārpus tās.

VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS © 2012
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 12-0 
aewinfo@tti-emea.com 
www.aeg-powertools.eu 

Rīkotājdirektori
Aleksandrs Duarte (Alexandre Duarte)
Filips Bisons (Philippe Buisson)
Dianna Kostello (Dyann Kostello)
Aleksandrs Krugs (Alexander Krug)

Reģistrācija
Uzņēmuma reģistrācijas tiesa: AG Stuttgart HRB 261602
PVN maksātāja numurs: DE 811155721