JURIIDILINE TEAVE

Tere tulemast meie veebisaidile. AEG POWERTOOLS pakub oma teenuseid teile järgmiste teavituste ja tingimuste alusel. Lisaks kehtivad teile meie veebisaidi mistahes teenuste kasutamisel sellele teenusele laienevad eeskirjad, suunised, põhimõtted ja tingimused.

INTELLEKTUAALOMAND

Kui ei ole märgitud teisiti, on sellel saidil leiduvad tootenimed, kujundused, logod, pealkirjad, tekst, pildid, heli- ja videomaterjalid ettevõttele AEG POWERTOOLS kuuluvad kaubamärgid, teenusemärgid, kaubanimed, autoriõigused ja muu omand (intellektuaalomand). Kõik muud registreerimata või registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Sellel saidil leiduvat sisu ei saa lugeda vihjamisi, estoppel-põhimõttel või muul moel mistahes loa või õiguse andmiseks kasutada AEG POWERTOOLSi saidil kuvatud mistahes intellektuaalomandit ilma AEG POWERTOOLSi kirjaliku loata.

SAIDI KASUTAMINE

Seda saiti ega selle mistahes osa ei tohi reprodutseerida, dubleerida, kopeerida, müüa, edasi müüa ega muul viisil kasutada mistahes kaubanduslikul eesmärgil ilma AEG POWERTOOLSi selgesõnalise kirjaliku loata. AEG POWERTOOLS ja selle sidusettevõtted jätavad endale õiguse keelduda teenindamast, sulgeda kontosid ja/või tühistada tellimusi omal äranägemisel, muuhulgas, kuid mitte ainult, juhul kui AEG POWERTOOLSi arvates on kliendi käitumine vastuolus kehtivate õigusaktidega või kahjustab AEG POWERTOOLSi ja tema sidusettevõtete huve.

EI MINGIT GARANTIID. VASTUTUSE PIIRAMINE. SEE SAIT ON SAADAVAL SELLISENA, NAGU SEE ON. AEG POWERTOOLS EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID TAGATISI SELLE SAIDI TOIMIMISE EGA SELLEL LEIDUVA TEABE, SISU, MATERJALIDE VÕI TOODETE KOHTA.

AEG POWERTOOLS ei võta endale ka mingit vastutust mistahes kahjude ega viiruste eest, mis võivad nakatada teie arvutit, tarkvara, andmeid või muud vara seoses saidile juurdepääsu, selle sirvimise või kasutamisega või mistahes materjalide, andmete, teksti, piltide, video või audio allalaadimisega sellelt või mistahes lingitud saidilt.

AEG POWERTOOLS KEELDUB KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATAVAS TÄIELIKUS ULATUSES KÕIGIST OTSESTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS KAUDSETEST GARANTIIDEST TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. AEG POWERTOOLS EI VASTUTA MISTAHES JUHUL MISTAHES KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD SELLE SAIDI KASUTAMISEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, KARISTUSLIKE EGA PÕHJUSLIKE KAHJUDE EGA MISTAHES LEPINGULISTE VÕI LEPINGUVÄLISTE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KASUTUSVÕIMALUSE, ANDMETE VÕI KASUMI KAOTUSEST.

KOLMANDA OSAPOOLE SAITIDE JA SÕLTUMATUTE TOODETE LINGID

AEG POWERTOOLS ei valitse lingitud saitide üle, ei vastuta ühegi lingitud saidi sisu ega ühegi lingitud saidil sisalduva lingi eest ega ka selliste saitide mistahes muudatuste või uuenduste eest. AEG POWERTOOLS pakub neid linke üksnes teie mugavuse huvides ning mistahes lingi kaasamine ei tähenda selle saidi heakskiitmist AEG POWERTOOLSi poolt. Selliste toodete, väljaannete või saitide kirjeldused või nendele viitamine, mille omanik ei ole AEG POWERTOOLS või selle sidusettevõtted, ei tähenda antud toote, väljaande või lingitud saidi heakskiitu. AEG POWERTOOLS ei ole vaadanud üle kõiki selle saidiga lingitud materjale ega vastuta mistahes selliste materjalide sisu eest. Mistahes muude saitide linkide kasutamine toimub teie enda vastutusel.

SUHTLEMINE SELLE SAIDIGA

Teil on keelatud postitada või edastada mistahes õigusvastast, ähvardavat, laimavat, teotavat, ebatsensuurset, skandaalset, ässitavat, pornograafilist või rüvetavat materjali või mistahes materjali, mis tähendaks või julgustaks käitumist, mida loetaks kriminaalkuriteoks, annaks põhjust tsiviilvastutusele võtmiseks või muul moel rikuks mistahes õigusakte. AEG POWERTOOLS teeb igakülgset koostööd mistahes õiguskaitseorganitega või kohtu korraldustega, mis taotlevad või nõuavad, et AEG POWERTOOLS avaldaks või aitaks tuvastada mistahes sellise teabe või materjalide postitaja või määrata tema asukoha.

Kuigi AEG POWERTOOLS võib aeg-ajalt jälgida või vaadata üle saidil sisalduvaid arutlusi, vestlusi, postitusi, ülekandeid, teadetetahvleid ja muud sellist, ei ole AEG POWERTOOLS kuidagi selleks kohustatud ning keeldub igasugusest vastutusest mistahes selliste kohtade sisu eest ning samuti saidi sellistes kohtades olevas teabes esinevate vigade, teotuse, laimu, auhaavamiste, väljajätmiste, valede, ebatsensuursuse, pornograafilisuse, rüvetuse, ohtlikkuse või ebatäpsuse eest. AEG POWERTOOLS ei võta enda kanda mingit vastutust ega kohustusi teie ega mistahes sõltumatu kolmanda osapoole mistahes tegevuse ega teadete eest sellel saidil ega sellest väljaspool.

COPYRIGHT © 2012 
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 12-0 
aewinfo@tti-emea.com 
www.aeg-powertools.eu 

Tegevjuhid:
Alexandre Duarte
Philippe Buisson
Dyann Kostello
Alexander Krug

Registreerimised
Court of record: AG Stuttgart HRB 261602 
VAT ID No: DE 811155721